Ryggradens utveckling och funktion

Inom hälso- och träningsbranschen hör vi ofta tränare och coacher använda ord som neutral ryggrad vid olika rörelser, lyft och övningar. Men vad exakt menas med en neutral ryggrad och vad spelar det för roll sett utifrån funktion och skadeprevension? 

Vad är en neutral ryggrad?

Innan vi tittar vidare på och försöker svara på detta behöver vi beröra ordet neutral och dess betydelse. Neutral betyder ordagrant opolariserad. 

Sett utifrån ryggradens neutral kan detta förklaras som att, när ryggraden rör sig i flexion eller extension rör den sig bort från sin neutrala position. En annan mer förklarande beskrivning skulle kunna vara att oavsett vilken led i kroppen vi pratar om kan den neutrala positionen definieras som en position där lederna och omgivande passiva vävnader är i elastisk jämvikt och minimal ledbelastning.

Att beskriva neutral ger en liknande utmaning som att definiera hållning; ”positionen från vilken rörelsen börjar och slutar” och kan därför med fördel beskrivas som en ”neutral zon” vilket Panjabi och andra terapeuter valt att använda. 

Vad finns det för fördelar med att befinna sig i den ”neutrala zonen” för skadeprevention?

Baserat på tidigare definition av vad som är neutralt, skulle en fördel vara att du minskar belastningen på ryggraden och dess strukturer såsom fasettlederna eller våra diskar. När vi frångår den ”neutrala zonen” och går in i en flexion/framåtböjning i ryggraden blir belastningen större på diskarna, om vi tvärtom går in i en större extension/bakåtböjning skulle belastningen skifta från diskarna till fasettlederna.

Att bibehålla en neutral ryggrad skulle då vara det bästa sättet att fördela yttre- och inre belastning jämt över ryggradens olika strukturer.

Vad finns det för fördelar med att befinna sig i den ”neutrala zonen” för rörelsefunktion?

Teorin om ”ryggradsmotorn” (The Spinal Engine – Gracovetsky. S), kombinationen av vårt bäcken tillsammans med ryggraden som den drivande faktorn bakom vårt förflyttningsmönster. Ryggradens evolutionära utveckling som ett resultat av överlevnad och senare effektiviserad förflyttning på land har tvingat ryggraden hos våra fiskförfäder att utvecklas från en-, två- och senare tre plan och den ryggrad vi idag skulle definiera som ”neutrala zonen”. Ryggradens unika kurvatur i kombination med sluttande ledytor i bröstryggen omvandlar den primitiva fiskrörelsens sidoböjning till contralateral rotation som senare driver bäckenet framåt.

Vår ryggradsmotor är i enkelhet uppbyggd av tre sektioner för att möjliggöra två huvuduppdrag; 

  • Rörelse
  • Stabilitet/avlastning

Viktiga hållningsmått för olika delar av ryggraden;

  • Lordos/svank i ländryggen 30-35°
  • Kyfos/bröstryggsböjning i bröstryggen 30-35°
  • Lordos/svank i halsryggen 30-35°

Finns det vetenskapligt stöd?

Det finns för närvarande en brist på forskning för att ge stöd för principen om neutral ryggrad. Christensen och Hartvigsen utförde en systematisk kritisk granskning av publicerade artiklar som beskriver samband mellan ryggradskurvor och ryggsmärta. Resultaten av granskningen var att studier inte kan bevisa ett samband mellan en neutral ryggradskurvatur och ryggmärta. 

Något man ofta helt utelämnar/ eller ges utrymme för i dessa studier är andra faktorer som kan avgöra om en avvikande ryggradskurvatur kan resultera i smärta eller inte såsom; näringsstatus, vätskebalans, andningsmönster, immunstatus, stressnivåer, psykologiska faktorer, blodsockerreglering, tarmhälsa, sömnkvalitet m.fl, sett utifrån ett holistiskt perspektiv viktiga faktorer som alla antingen kan försämra eller optimera rygghälsa. 

De som har en dålig förmåga att läka oavsett anledning är de som är mest benägna att lida av ryggsmärta i samband med en avvikande ryggradskurvatur. Medan de som har en god förmåga att läka (eller att kompensera) är mest benägna att överleva en avvikelse. Icke desto mindre kommer en avvikande kurvatur och/eller motorstyrning i slutändan alltid att resultera i högre systemisk ackumulerad stress än en optimal ryggradskurvatur.

Barnets utvecklingsstadier och ryggraden

Oavsett om vi ser till ryggradens utveckling utifrån ett evolutionärt synsätt eller ett ontogenetisk/människligt synsätt kan dessa och deras olika utvecklingsstadier skapa en ökad kunskap, förståelse och delvis även svar till ruggradskurvaturens betydelse.

Som vi tidigare berört finns det användbar information att hitta när vi tar på oss våra evolutionära glasögon. Men vad kan vi lära oss när det kommer till vår mänskliga rörelseutveckling? När vi studerar rörelsemönster ur ett ontogent perspektiv ofta kallad ”infant development”, kan vi tydligt se likheter med vår ontogenetiska och evolutionära utveckling.

Att det finns ett samband mellan dessa verkar inte helt konstigt, då varje nivå av evolutionär utveckling kräver en mer avancerad ”programvara” likt vår ontogenetiska utveckling där varje utvecklingsnivå kräver en mer avancerad ”programvara”.

Idag kan vi se en tydligt koppling mellan avsaknaden av en eller flera av dessa ontogenetiska utvecklingsnivåer och smärta i rörelseapparaten. Vladimir Janda fastställde bland annat att 20 % av vuxna med ryggsmärta helt eller delvis saknade ett funktionellt ”krypmönster”.

Varje fas i ett barns utveckling krävs för att tidigare ”programvara” skall stängas av och då öppna upp för nästa steg i utvecklingen. Om ett barn missar en eller flera av dessa viktiga utvecklingssteg öppnas möjligheten för fysiska och emotionella kompensationsmönster.

Ett av de viktigaste utvecklingsmässiga rörelsemönstren som har betydande kliniskt värde är sit-to-crawl som representerar ett övergångsskede i spädbarns motoriska inlärning. Vid denna tidpunkt i normal utveckling tar barnet steget från att behärska ipsilateral (samma) rörelsekontroll till mer mogen kontralateral (motsatt) rörelsekontroll. 

Under barnets första levnadsår går det igenom en rad viktiga utvecklingsteg som syftar till att optimera rörelsefunktion. Som nyfödd saknas delvis den naturliga ryggradskurvaturen. Den lordos/svank vi behöver ha i länd- och halsryggraden skapas som en del i dessa utvecklingssteg från ryggläge, magläge vidare till 4-punktsstående/krypande och slutligen stående/gående.

Du kan förenklat säga att vi som barn går igenom hela den evolutionära utvecklingen från fisken, reptilen, primaten och senare homo sapiens. Så oavsett om du har en evolutionär grund eller ontogenetisk ser vi stora liknelser och behov till att gå igenom dessa olika utvecklingsstadier samt dess slutprodukt i form av en neutral ryggradskurvatur för vår rörelsefunktion och skadeprevention.

  • Fisken = sidoböjning
  • Reptilen = sidoböjning + bakåt/framåtböjning
  • Primaten = sidoböjning + bakåt/framåtböjning + rotation
  • Homo sapiens = alla ovanstående + upprätt stående/gående och fria framben 

Slutsats

Livets utveckling på jorden ger många ledtrådar och insikter om hur människor har utformats för att fungera och så när utmaningar för den mänskliga organismens funktion uppstår, är det ibland det bästa sättet att gå framåt att titta bakåt.

Om vi kan anta att optimal hållning är både mätbar och uppnåbar, så är den enda frågan som återstår -Är det önskvärt? Det är en personlig fråga som bara du och din patient kan svara på tillsammans.

Referenser

Chek, P., 1996. Program design 

Chek, P., 2001. Scientific back training. 

Christensen, S., Hartvigsen, J., 2008. Spinal Curves and Health: A Systematic Critical Review of the Epidemiological Literature Dealing With Associations Between Sagittal Spinal Curves and Health. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics 31 (9), 690e714. 

Gracovetsky, S., 1988. The Spinal Engine. Springer-Verlag, New York. 

Kapandji, I., 1974. The physiology of the joints. Volume 3. Churchill Livingstone. 

Lee, D., 2004. The Pelvic Girdle. Churchill Livingstone.
Panjabi, M., 1992. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, adaptation and enhancement. Journal of Spinal Disorders 5, 383e389. 

Wallden, M., 2008. Rehabilitation and movement re-education approaches 

Linda Hartley. 1995. Vistom of your body moving

/Jonas Jonason, FMP, IMS5, HLC3

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar